O nas

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu 22 września 2017r. zostało zawarte porozumienie o utworzeniu Jeleniogórskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Inicjatorami KLASTA są: Miasto Jelenia Góra, MAF ENERGY sp. z o.o. oraz POLSKI SOLAR S.A. Chcemy również zaakcentować istotną rolę oraz podziękować naszym kolegom ze Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej za pomoc w budowie, dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą, wsparcie oraz dobrą energię, co stanowi istotę klastrowości. Mamy nadzieję, że ich know-how oraz otwartość, zaangażowanie w ekologię i innowacyjne projekty, jak na przykład pierwszy automatyczny, mobilny system pomiaru jakości powietrza pomoże nam na szybsze i skuteczniejsze wdrożenie wszelkich dostępnych rozwiązań OZE na terenie naszej gminy.

Potwierdzeniem potrzeby, zrozumienia i akceptacji są słowa zastępcy prezydenta miasta Jeleniej Góry – Jerzego Łużniaka:

– Możliwość pozyskiwania czystej, odnawialnej energii jest dla Jeleniej Góry sprawą wyjątkowo istotną, stąd decyzja o naszym udziale w powstaniu klastra jest oczywista. Fotowoltaika, bo na nią stawiamy przede wszystkim, pozwoli na częściowe zaspokojenie zapotrzebowania na energię, bez żadnych ubocznych skutków dla środowiska, a przy okazji w optymalny sposób zagospodarujemy niektóre działki w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej, gdzie w ostatnich latach powstało wiele nowych zakładów budowanych od fundamentów. Klaster energetyczny nie jest jedynym naszym pomysłem na pozyskiwanie niekonwencjonalnych dawniej źródeł energii, ale każde, nawet najmniejsze uzupełnienie dostaw energii, eliminujące w dodatku zagrożenie dla środowiska, jest w sytuacji Jeleniej Góry nie do przeszacowania.

Misją Klastra Energii jest wzajemnie wspieranie się członków klastra:

 • przedsiębiorców
 • jednostek sfery badawczo-rozwojowej
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • wszelkich innych instytucji w tym instytucji otoczenia biznesowego

Poszukujemy partnerów ukierunkowanych na stałą współpracę na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii opartych o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących Klaster Energii, a także wykreowanie regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców.

Klaster Energii służyć ma interesowi publicznemu przez:

 • efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii
 • poprawę efektywności energetycznej, w tym również rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych
 • realizację projektów służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych (ang. smart grids) wraz z systemami magazynowania energii na obszarze jego działania
 • kreowania i wdrażania przedsięwzięć z zakresu elektro mobilności, w zakresie transportu zbiorowego i indywidualnego

Podstawowymi celami Klastra Energii jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w granicach działania Klastra Energii

 2. Podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialnej, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii w celu zaspokajania lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną (równoważenia podaży i popytu)

 3. Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110kV

 4. Planowanie, wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych

 5. Planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

 6. Planowanie i realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury, w tym głębokiej kompleksowej ich modernizacji

 7. Planowanie i realizacja projektów w zakresie rozwoju systemów magazynowania energii elektrycznej

 8. Planowanie i realizacja projektów w zakresie wdrażania inteligentnych systemów zarządzania stroną podażowo-popytową energii elektrycznej

 9. Planowanie i realizacja projektów w zakresie inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami, gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci i dostawcami energii

 10. Zwiększanie świadomości odbiorców energii, promocja rozwoju energetyki prosumenckiej poprzez uczestnictwo w projektach szkoleniowych i doradczych realizowanych przez Klaster Energii

 11. Podejmowanie działań mających na celu realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacji niskiej energi

 12. Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektro mobliności

 13. Propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji w obszarze energii odnawialnej we współpracy z podmiotami sfery badawczo-rozwojowej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra Energii

 14. Realizacja wspólnych projektów promocyjnych i budowanie pozytywnego wizerunku branży energii odnawialnej na obszarze funkcjonowania Klastra Energii w celu pozyskania nowych podmiotów

 15. Opracowanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi kapitału ludzkiego w zakresie rozwiązań w sferze produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego

 16. Inne działania niezbędne do prawidłowej realizacji misji i celów Klastra Energii