Zaproszenie i agenda I Konferencji Jeleniogórskiego Klastra Energi